Algemene (leverings)voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om misverstanden te voorkomen. Lees ze aandachtig door, voordat u zich ermee akkoord verklaart.

Algemene Voorwaarden voor deelname aan de Linux-Online-Academy.nl. en/of aankopen uit de webshop van AT Computing.

0. Definities
0.1 Opdrachtnemer: Linux Online Academy/AT Computing

0.2 Opdrachtgever: de rechts- of natuurlijke persoon, met wie de overeenkomst strekkende tot het volgen van een cursus of het kopen van een product is overeengekomen.

0.3 Cursist: de natuurlijke persoon, die de cursus feitelijk volgt.

1. Toepassingsgebied
De diensten van opdrachtnemer worden uitsluitend verleend op basis van de volgende Algemene Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.
Wijzigingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk alleen van toepassing indien deze schriftelijk met opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2. Contract, prijzen, wijze van betaling en duur
2.1 Het contract wordt elektronisch gesloten. De opdrachtgever sluit de koopovereenkomst door de virtuele boodschappenmand te vullen en zijn post-, e-mail-adres en bankgegevens te vermelden en te verzenden. Op het moment van inschrijving gelden de prijzen zoals dan gepubliceerd op deze website/webshop. Deze prijzen worden vermeld op de factuur. Aanvullende kosten zoals bijvoorbeeld internet-/telefoonkosten zijn niet inbegrepen in deze prijzen en komen voor rekening van de opdrachtgever.

2.2 Betalingen kunnen worden verricht na ontvangst van de (elektronische) factuur.

2.3 De (elektronische) factuur dient binnen 10 dagen na de factuurdatum te zijn betaald. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de betaling wordt:

- ingeval van een cursus het account van de cursist geactiveerd. De cursist ontvangt de vereiste toegangsgegevens per e-mail.
- ingeval van een fysiek product het product verzonden aan opdrachtgever;

- ingeval van een digitaal product aangegeven hoe het product te downloaden en te installeren is.


3. Technische eisen en apparatuur
Om deel te kunnen nemen aan een cursus van de Linux Online Academy moet worden voldaan aan specifieke technische vereisten. Deze staan vermeld op de homepage van www.linux-online-academy.nl
De technische eisen voor gebruik van een digitaal product staan vermeld bij het product zelf.

Alle aanpassingen die gedaan moeten worden om te kunnen voldoen aan de technische vereisten komen geheel voor rekening van opdrachtgever.


4. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer
4.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met de deelname aan de cursus, het downloaden en/of het gebruik van een (digitaal) product, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten door opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.

4.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met de overeenkomst die is gesloten en of de diensten die ten behoeve van opdrachtgever worden of zijn verricht door opdrachtnemer, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.

4.3 Hoewel bij de samenstelling van de website/webshop, de video, de brochures en het cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor juistheid en/of volledigheid van (specifieke) informatie en (druk)fouten niet worden ingestaan en aanvaardt opdrachtnemer hiervoor geen aansprakelijkheid.

4.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in elk geval beperkt tot – per gebeurtenis – vijf maal het factuurbedrag voorzover betrekking hebbend op de werkzaamheden waarbij de schade zich heeft voorgedaan.

4.5 Opdrachtnemer adviseert cursisten/opdrachtgevers geen oefeningen en/of installaties te doen op productie-systemen en steeds zorg te dragen voor een backup van de gegevens. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de cursist/opdrachtgever als deze de aanbevelingen van opdrachtnemer niet in acht heeft genomen.

5. Gedragsregels voor het forum en de commentaarfunctie
5.1 De cursist van de online trainingen krijgt de gelegenheid om informatie en meningen met de opleiders en de andere cursisten uit te wisselen op het forum.

5.2 Van gebruikers van het forum wordt verwacht dat ze zich beleefd en respectvol gedragen. De cursist verbindt zich ertoe zich te onthouden van opmerkingen die racistisch, vijandig tegenover buitenlanders, discriminerend, pornografisch of anderzijds in strijd zijn met geldende wetten.

5.3 In het geval de cursist tekst en/of afbeeldingen op het forum plaatst, al of niet in samenhang met de commentaarfunctie, garandeert hij/zij dat er geen rechten van derden worden geschonden (auteursrechten of merkrechten). De cursist verbindt zich ertoe om opdrachtnemer te vrijwaren van eventuele aanspraken van derden en de onkosten te vergoeden waaronder de kosten van een gerechtelijke procedure die opdrachtnemer moet maken vanwege aanspraken van derden.

5.4 De cursist belooft alle gegevens en informatie van andere deelnemers strikt vertrouwelijk te behandelen en onder geen beding te gebruiken voor reclame-doeleinden.

6. Toegangsgegevens en persoonlijke link niet overdraagbaar
De door opdrachtnemer verstrekte toegangsgegevens en/of persoonlijke link bestemd om te downloaden zijn strikt persoonlijk en mogen nimmer worden overgedragen aan een derde partij.

7. Intellectuele eigendom
7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

7.2 Het cursusmateriaal, de cursusdocumentatie en de video-opnamen van opdrachtnemer zijn beschermd door het auteursrecht en naburige rechten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is het de cursist en opdrachtgever verboden gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal, cursusdocumentatie, video, werkwijzen of andere geestesproducten te publiceren of op welke andere wijze danook te vermenigvuldigen, te verspreiden, te openbaren of te exploiteren.

7.3 Het maken van opnamen in beeld of geluid van (gedeelten van) de video, van (gedeelten van) cursusbijeenkomsten is uitdrukkelijk verboden.

7.4 Bij elke overtreding van het gestelde in de vorige leden verbeurt de cursist of opdrachtgever een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 5.000 euro per overtreding, zulks onverminderd het recht van de opdrachtnemer de volledige schade op de cursist/opdrachtgever te verhalen.

8. Opzegging van de overeenkomst en blokkering van de toegangsgegevens
In het geval dat de cursist of opdrachtgever handelt in strijd met de voorwaarden genoemd onder de punten 5 tot en met 7, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en de toegang tot de gegevens te blokkeren.
In dit geval blijft de cursist of opdrachtgever aansprakelijk voor de betaling. Reeds betaalde kosten worden niet geretourneerd.

9. Het recht van annulering en uitsluiting van annulering
9.1 Opdrachtgever heeft het recht zijn bestelling te annuleren zolang opdrachtnemer nog geen betaling voor de betreffende bestelling heeft ontvangen.

9.2 Het recht van annulering is niet van toepassing:
- op het moment dat opdrachtnemer de betreffende betaling heeft ontvangen en/of toegangsgegevens en/of persoonlijke links voor downloaden heeft verstrekt.
- voor audio- of video-opnamen (bijvoorbeeld cd's, videobanden, dvd's) of via elektronische weg verleende diensten.

10. Gegevensbescherming
10.1 De NAW-gegevens van de cursist of opdrachtgever worden elektronisch opgeslagen om een snelle en foutloze verwerking te garanderen. Met de inschrijving geeft de cursist of opdrachtgever zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van de gegevens die opdrachtnemer heeft verkregen in het kader van de contractuele verplichtingen, voorzover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Persoonsgegevens.

10.2 De persoonlijke klantgegevens zullen enkel worden gebruikt door opdrachtnemer.

11. Toepasselijk recht
11.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever dienen in eerste instantie aanhangig te worden gemaakt bij en berecht door de daartoe krachtens de wet bevoegde rechter.

 

 

Terug

Contact

AT Computing bv
Kerkenbos 1238
6546 BE Nijmegen
024 - 352 7282
info@atcomputing.nl

Online Training

Examentraining

IT-strippenkaart

Copyright © 2008-2018 AT Computing Training Shop. Powered by Zen Cart.